Project Description

ITT Gaskets and Plates

BES supplies ITT plate heat exchanger gasket and plate replacements. ITT Model List as below.

ITTĀ  PLATES AND GASKETS MODEL LIST
ITT Standard P100 ITT Standard P120 ITT Standard P15 ITT Standard P20 ITT Standard P20a ITT Standard P22 TT Standard P30
ITT Standard P35 ITT Standard P37 ITT Standard P38 ITT Standard P39 ITT Standard P43 ITT Standard P47 ITT Standard P4a
ITT Standard P50 ITT Standard P62 ITT Standard P64 ITT Standard P65 ITT Standard P7a ITT Standard P8 ITT Standard P8a
ITT Standard PF10 ITT Standard PF15 ITT Standard PF20 TT Standard PF25 ITT Standard PF30 ITT Standard PF35 ITT Standard PF40
ITT Standard PF41 ITT Standard PF42 ITT Standard PF45 ITT Standard PF50 ITT Standard PF51 ITT Standard PF60 ITT Standard PF61
ITT Standard PF65 ITT Standard PF66 ITT Standard PF71 ITT Standard PF75

Related Gaskets & Plates Products